977 08 76 29

Rs-Assessors,  és una  empresa nova, en la que s’uneix la innovació  i  emprenedoria  que caracteritza una empresa de nova creació, amb l’amplia experiència del socis fundadors.

Rs-Assessors, està especialitzada en la prestació de serveis integrals d’assessorament  i consultoria empresarial  a  Pimes  i particulars.

Rs-Assessors,  compta amb tota la tecnologia actual per tal de garantir una prestació dels serveis i tràmits amb l’administració publica, de forma eficaç i eficient. Ofereix sense cap mena de sobrecòs, el servei de recepció de notificacions tributaries i de la Seguretat Social, per compta del client, ofereix tanmateix la presentació de les declaracions de forma telemàtica, evitant que sigui el client el que tingui que preocupar-se de la presentació, cues...

Rs-Assessors compte amb el millor Software del mercat pel tractament comptable, tributari i laboral.

Rs-Assessors disposa d’un  pla de formació continua que garanteix que els nostres professionals estiguin sempre a al corrent de totes les novetats legislatives. Compta amb totes les mides de seguretat que garanteixen la confidencialitat de les dades dels nostres clients, i els fitxers informàtics es troben inscrits a l’agencia de protecció de dates.

Ultimes Notícies

“MODULS” .

 

L’Ordre HAP/2430/2015

de 12 de Novembre que

desenvolupa pel 2016 el

mètode d’estimació objectiva del IRPF i règim especial  simplificat de l’IVA (BOE de 18 de novembre), exclou del mètode d’estimació objectiva a partir del 2016 a les activitats incloses en la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les  Tarifes del Impost sobre Activitats econòmiques subjectes a retenció del 1 per cent a l’exercici 2015. Pel que fa a les magnituds especifiques d’inclusió al mètode,

per les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) el límit disminueix de 5 a 4 vehicles qualsevol dei de l’any.

 

Pel que fa als límits d’exclusió, el Govern dona “marxa enrere” amb l’aplicació dels límits d’exclusió “de mòduls”  fitxats per la Llei 26/2014 de modificació de l’ impost sobre la renda. Finalment al 2016 els límits son respecte l’exercici anterior, uns ingressos de 250.000€ pel conjunt de les activitats. 125000€ facturats a obligats a expedir factura i 250000€ pel que fa al volum de compres