977 08 76 29
Comptable

La comptabilitat constitueix una forma estandarditzada de resumir de forma ordenada els fets i dades de caràcter econòmic financer a les nostres empreses. Aporta i facilita dades fonamentats per la presa de decisions.  Les entitats financeres prenen les seves decisions de finançar projectes empresarials en base a les dades comptables que li son facilitades. L’administració tributària parteix del resultat comptable de les empreses en la liquidació dels impostos directes;  finament assenyalar que els administradors de les societats responen de la veracitat de les dades comptables. És per tant important  que les empreses disposin d’una bona gestió comptable.

A l’àmbit comptable el nostre despatx li ofereix els següents serveis:

 

- Assessorament i assistència  continuada en la comptabilització de les diferents operacions dutes a terme pel client per la correcta comptabilització dels apunts comptables de conformitat al Pla General comptable d’aplicació.

- Servei de comptabilització de les seves factures i operacions al nostre despatx.

- Estudi i tancament comptable

- Formulació de les comptes anuals.

- Legalització de llibres i presentació de les comptes anuals al registre mercantil.