977 08 76 29
Fiscal

La complexitat  de la normativa tributaria i  la pressió fiscal, fa necessari, en especial per les nostres empreses, el comptar amb  un assessorament professional, per tal de planificar de forma adequada l’efecte impositiu en les seves activitats, assegurar la legalitat  i aprofitar totes les deduccions i beneficis fiscals que la normativa regula.

Operacions puntuals, com la venda d’una vivenda, una donació, formulació del conveni de separació o la pròpia herència han d’estar revisades per un assessor fiscal, per tal d’evitar sorpreses tributàries i garantir que s’opta per la millor opció tributària.

El contribuent no hauria d’anar mai per si mateix sense l’assistència professional davant l’inspecció de tributs. Per un altra banda, no ha de dubtar en defensar els seus drets, formulant qualsevol recurs, davant decisions de l’administració que consideri injustes.

 

Al nostre despatx trobarà un servei que cobrirà qualsevol necessitat dins de l’àmbit fiscal. Entre d'altres.

 

- Planificació i seguiment de la fiscalitat en empreses de reduïda dimensió, en especial pel que fa al tancament de l’exercici.

- Declaració de l’impost de societats, amb especial estudi de les deduccions i bonificacions aplicables.

- Liquidació i presentació de tota mena de declaracions tributaries, declaracions d’IVA, Pagaments a compte de l’impost sobre la renda i sobre societats, retencions, resums anuals i declaracions recapitulat ives….

- Declaració anual de l’impost sobre la renda, estudi del tractament del guanys patrimonials, deducció de vivenda…

- Declaracions censals.

- Liquidació d’impostos a la generalitat de Catalunya,  Impost sobre transmissions patrimonials i AJD.

- Liquidació de l’impost sobre successions i donacions davant la generalitat de Catalunya, o la Agencia Tributaria de Madrid en el cas de no residents.

- Declaració de renda de no residents.

- Assistència al contribuent en els expedients d’inspecció abreujada i  davant l’inspecció de tributs.

- Plantejament de recursos i al•legacions.

- Assessorament en qualsevol matèria fiscal, verbal o escrit.