977 08 76 29
Laboral

Una bona plantilla és el millor actiu amb el que pot comptar una empresa, a la vegada constitueix una part important del cost en la compte de resultats. La crisi ha portat en ocasions a les empreses a dur a terme mides dures de reducció de plantilla, acomiadaments…  Les relacions humanes no estan absentes de conflictes, i com a la vida, a les empreses es donen situacions que aconsellen l’acomiadament de treballadors, empleats que no compleixen amb les expectatives que havien generat a l’empresa… Per altra banda la pròpia gestió del personal no deixa de ser força complexa,  confecció de nòmines, liquidacions seguretat social, una extensa i canviant normativa, amb multitud de tipus de contracte fa en ocasions que fins i tot no sigui fàcil aprofitar tots els beneficis que el legislador regula per tal de fomentar la contractació.  Per les Pimes és important exterioritzar aquest servei en una empresa especialitzada, donat que sovint la gestió interna no li resulta rentable.

 

Entre altres al nostre despatx li oferim els següents serveis.

 

- Altes d’ Empresa a la Seguretat Social.

- Altes d’ Autònoms

- Altes i baixes de Treballadors,  confecció de contractes,  estudi del conveni d’ aplicació i demés particularitats acordades per les parts.

- Confecció de nòmines i rebuts de salari.

- Liquidacions a la Seguretat Social.

- Parts i comunicacions de baixes mèdiques, accidents...

- Sol•licituds d’ ajornaments i  fraccionaments de pagaments. Liquidacions de la quota obrera.

- Relacions de Treball de caràcter especial. Contractes d’ Alta direcció;  de representats de comerç...

- Càlcul de liquidacions a treballadors  i costos laborals.

- Acomiadaments i sancions als treballadors.

- Assistència al CMAC i  en procediments contenciosos laborals.

- Assistència al client davant l’ inspecció laboral

- Expedients de regularització d’ocupació.

- Tràmits de jubilació e invalidesa.