977 08 76 29
Notícies

Reforma Fiscal

Un any més ens troben amb el tancament de l’exercici econòmic, és el moment de revisar les diferents operacions i en el seu cas, de prendre decisions per tal de reduir la nostra factura fiscal. Aquest any, a més de decidir respecte polítiques d’inversió, llibertat d’amortització, i altres, hem de tenir en compte les importants modificacions tributàries que entraran en vigor el proper any.

El passat dia 20 de novembre el congrés de diputats va aprovar l’anomenada “reforma fiscal”, publicada al Boe del dia 28 de desembre; en aquest article repassarem les principals novetats.

Com a preàmbul, permeteu-me expressar una visió crítica de la reforma. Estem en un moment en el que potser més que mai, era necessària una reforma fiscal. La crisi ha accentuat les diferències socials, amb una tendència preocupant de desaparició de la classe mitja i un empobriment del país, tot això amb un clar i objectiu enriquiment de les classes altes. L’anomenada reforma fiscal no només no aborda mides per corregir aquestes diferències, sinó que potser, fins i tot les afavoreix. No és una veritable reforma tributària, sinó una modificació de tres impostos: Renda, IVA i Societats; cal afegir la modificació de Impost de Successions per a no residents, fruit de Sentència del Tribunal de la UE. Modificació de calat en el IRPF, però insisteixo, no és la necessària modificació del sistema tributari, la major part dels ingressos per renda vindran com ara dels rendiments de treball, els grans capitals continuaran tributant “a la carta” (per l’import que vulguin); i la recaptació continuarà tenint el seu pes en les castigades classes mitges i petites empreses. No resol ni toca l’impost sobre successions, patrimoni, “sicav”... no es fa “política fiscal”.

Baixen els impostos amb la reforma fiscal? Potser seria més correcte dir que estem davant d’un joc de “trileros”. Els politics han venut una important baixada d’impostos.

Es cert que en general baixa el tipus de l’impost sobre la renda, baixada que es materialitzarà en dos anys, però també s’han reduït els trams (el que comporta major diferències impositives entre els mateixos); s’han fet tota una sèrie de modificacions que fan que la recaptació per aquest impost no es vegi reduïda de forma important, mides que faran que per determinades operacions s’acabi tributant molt més que ara, tal com veurem posteriorment.

Les modificacions a Impost sobre Societats comporten una baixada del tipus per les grans empreses, però a l’hora s’aproven modificacions que comportaran un augment de la BI, per tant, gairebé poden afirmar que la càrrega tributària no és veurà afectada, potser inclús al contrari, pujarà per alguna PIME.

A l’àmbit de l’Iva, modificacions bàsicament tècniques i de poc calat per parlar d’una reforma. És mantenen els tipus actuals. Per finalitzar és inqüestionable que la pressió fiscal després de la reforma continua estan molt per sobre de la que és va trobar l’actual govern al iniciar el seu mandat.

A continuació passem a detallar les principals modificacions normatives per impostos, faré incís dels aspectes a considerar abans de que finalitzi l’any.